ເຊີນຊ່ວນນັກສຶກສາ ພາກວິຊາ ວຄຕຂ ໝົດທຸກຄົນມາຮ່ວມຊົມເຮົາເຊີຍນັກກິລາຂອງພວກເຮົາ.