ປະກາດຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນປະລິນຍາໂທປະຈຳປີ 2020

\