ປະກາດຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າສຶກສາປະລິນຍາໂທໄອທີປະຈຳປີ 2018

result1

result2