ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ ວັນທີ 20 ມັງກອນ 2020 ຄົບຮອບ 71 ປີ ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ

ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ອ້າຍນ້ອງທະຫານຈົ່ງ

ມີຄວາມຜາສຸກ ສຸຂະພາບທີ່ດີຕະຫຼອດໃນປີ 2020 ນີ້.