ຮູບພາບບັນຍາກາດງານການຝຶກອົບຮົມ ASEAN Data Science Explorers(ADSE) 2020: Enablement Session ໃນວັນພະຫັດທີ 20 ກຸມພາ ໂດຍມີ Mr. Erwin Handoko ແລະ Ms. Annabel Cheng ເປັນ Facilitators ຈາກ ASEAN Foundation ມາຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິິດຂອງ Data Science ພ້ອມກັບແນະນຳວິທີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື SAP Analytics Cloud ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການແຂ່ງຂັນ ໃຫ້ກັບຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກ 3 ຄະນະຄື: ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ.

Link ຮູບພາບທັງໝົດ : http://bit.ly/2wAOXr7