ຮູບພາບບັນຍາກາດຂອງງານສຳມະນາໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການຕະຫຼາດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26/01/2019 ເຊິ່ງໄດ້ມີການ Pitching ຂອງ Start-up ທັງ 4 ກຸ່ມ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳທີ່ດີຈາກຄະນະກຳມະການ ເພື່ອນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ແກ່ Start-up ຂອງຕົນເອງໃຫ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.