ຮູບພາບບັນຍາກາດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ II ຂອງໜ່ວຍພັກ ພາກວິຊາຄອມພິວເຕີ ແລະ ໄອທີ ວັນທີ 08 ກຸມພາ 2019.