ພິທີປ້ອງກັນຫົວບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ ສົກສຶກສາ 2018-2019 ໃນວັນທີ 20-22/2/2019