ຮູບພາບບັນຍາກາດງານ ASEAN DATA SCIENCE EXPLORERS 2019 ທີ່ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນວັນທີ 24/4/2019