ພິທີປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີພາກວິຊາ

ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 17-19 ມິຖຸນາ 2019