ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ຂອງພາກວິຊາວິສະວະກຳຕອມພິວເຕີແລະເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສົກສຶກສາ 2019-2020: