ໃນວັນທີ 11-13 ທັນວາ 2019 ນີ້ ທາງພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ໄດ້ຈັດ workshop ຮ່ວມກັບ IoTcloudServe@TEIN ໃນຫົວຂໍ້ Data-Centric IoT-Cloud Service

Platform for Smart Communities.