ສະຫຼຸບລວມງານບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວ • ວັນທີ18/12/2019. • ທີ່ຫ້ອງ308 • ຈຳນວນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ 382ຄົນ. • ຄົນເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມາຈາກທຸກພາກວິຊາຂອງຄະນະວິສະວະກຳສາດ. ຈຸດປະສົງຂອງງານແມ່ນເພື່ອລົງມາເຜີຍແຜ່ທຸລະກິດຜະລິດໄຟຟ້າລາວໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາວິສະວະກຳສາດ,ເລົ່າຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດຈົນມາຮອດມື້ນີ້ແລະເປັນວັນຄົບຮອບຂອງບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວ58ປີ, ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວມີຈຸດປະສົງພັດທະນາພະລັງງານຕາມແນວທາງພັກແລະກົດໝາຍລັດ-ກົນໄກການຕະຫຼາດເພື່ອຕອບສະໜອງໄຟຟ້າທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເປັນລາຍຮັບເງິນຕາແກ່ປະເທດຊາດການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ທົ່ວເຖິງສົ່ງເສີມພັດທະນາລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພແກ່ປະຊາຊົນແລະບຸກຄົນເອງ,ການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າແບບປະຫຍັດແລະທົດລອງເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.