ເປີດການຮຽນລະບຽບກຳມະບານໃຫ້ມະຫາຊົນກ້າວໜ້າສົກສຶກສາ 2019-2020

ເວລາ14:40-16:00

ວັນທີ25/12/2019

ຄົນເຂົ້າຮ່ວມເປັນນັກສຶກສາປີ2ເປັນສ່ວນຫຼາຍທັງໝົດ8ພາກຂອງຄະນະວິສະວະກຳສາ ເຊິ່ງມື້ນີ້ເປັນມື້

ຄົບຮອບ63ປີຂອງວັນກຳມະບານເຊຶ່ງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນວັນທີ1/2/1956.ເຊິ່ງຄົນທີ່ຈະເປັນສະມາຊິກ

ກຳມະບານຕ້ອງມີອາຍຸ18ປີຂຶ້ນໄປຈຶ່ງສາມາດສະໝັກເປັນສະມາຊິກໄດ້,ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນມະຫາຊົກ້າວໜ້າ

,ຫ້າວຫັນເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໄດ້ວາງອອກ,ມີກິລິຍາ,ມາລະຍາດໃນການປະຕິບັດ

ຕົນເອງໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍດີເດັ່ນໃນການເປັນສະມາຊິກກຳມະບານຂອງຄະນະ

ວິສະວະກຳສາດເຊິ່ງມີທັງໝົດ8ພາກ8ໜ່ວຍ1ສຳນັກຈາກຄະນະບໍດີແລະເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຂໍ້ຫ້າມໃນການ

ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ.