ປະກາດຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນປະລິນຍາໂທປະຈຳປີ 2020 ຂອງຄະນະວິສະວະກຳສາດ

\