• Student Uniform of Faculty of Engineering
  • Engineering Laboratories
  • Study Trip and Engineering Events
Title Author Hits
ງານນໍາສະເໜີດ້ານວິຊາການ Written by ceitwebmaster 56
ປະກາດຮັບສະໝັກ ຄະນະວິສະວະກຳສາດເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດ 9 ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງ ສົກສຶກສາ 2022-2023 Written by Senglathsamy 120
ວິດີໂອບັນທຶກການບັນຍາຍພິເສດທາງອອນໄລນ໌ ໂດຍສາດສະດາຈານ ຈາກສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີໂຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ເຊິ່ງດໍາເນີນການຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2022 ຜ່ານມາ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ຄວສ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍໂຄງການ HUGETECH JICA Written by ceitwebmaster 210
ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ Written by Senglathsamy 231
Research Seminar on 09/03/2022 Written by Senglathsamy 263
ບັນທຶກວີດີໂອງານ Technical Presentation Event ຂອງຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ Written by ceitwebmaster 300
ງານນໍາສະເໜີດ້າຍວິຊາການແບບອອນໄລນ໌ Written by ceitwebmaster 338
ປິດຮັບແບບຟອມສະໝັກອອນລາຍ Written by ceitwebmaster 629
ປະກາດຮັບສະໝັກ ຄະນະວິສະວະກຳສາດເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດ (ຕໍ່ເນື່ອງ) 9 ສາຂາວິຊາ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ 1 ສາຂາວິຊາ ສົກສຶກສາ 2021-2022 Written by ceitwebmaster 359
Display # 

Program Offered

Pick your own path
Choose from our program offered that's right for you

Students

Accommudation and Learning facilties is your experience