ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດສາຂາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

Bachelor of Engineering Program in Information Technology

1. ຊື່ຫຼັກສູດ

     ພາສາລາວ:     ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດ

     ສາຂາ:          ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

     ພາສາອັງກິດ:   Bachelor of Engineering (in Information Technology)

2. ຊື່ປະກາດສະນີຍະບັດ

     ພາສາລາວ:     ປະກາສະນີຍະບັດປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດ

     ສາຂາ:          ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

     ພາສາອັງກິດ:   Bachelor of Engineering (in Information Technology)

3. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

     ການສຶກສາໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານມີໄລຍະການສຶກສາ 4 ປີຫຼື 8 ພາກຮຽນແລະກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ແກ່ຍາວເວລາປະຕິບັດຫຼັກສູດສູງສຸດບໍ່ເກີນ 6 ປີຫຼື 12 ພາກຮຽນ.

4. ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ

   4.1 ການກຳນົດໝວດວິຊາແລະລາຍວິຊາໃນແຕ່ລະໝວດ

  1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ                                                           19 ໜ່ວຍກິດ
  2. ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ                                                   38 ໜ່ວຍກິດ
  3. ໝວດວິຊາສະເພາະ                                                                80 ໜ່ວຍກິດ
  4. ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນວິທະຍານິພົນ                                                    ໜ່ວຍກິດ
  5. ໝວດວິຊາເລືອກ                                                                    4  ໜ່ວຍກິດ
  6. ການຝຶກງານອຸດສາຫະກຳ                                                          2  ໜ່ວຍກິດ

                                                                                 ລວມ 149  ໜ່ວຍກິດ   

   4.2 ແຜນການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະປີແຕ່ລະພາກຮຽນ                                

ປີທີ1, ພາກຮຽນທີ 1

ໜ່ວຍກິດ

ບຍ/ປບ/ຝຫ

S00LS101

ລາວສຶກສາ 1

2

(2-0-0)

620EL101

ພາສາຕ່າງປະເທດ 1

2

(0-0-4)

381HS121

ເຕັກໂນໂລຊີຮາດແວແລະຊອບແວ

3

(2-2-0)

381MA101

ຄະນິດສາດ 1

2

(1-0-3)

381PH101

ຟິຊິກສາດ

3

(2-2-0)

381GA111

ບັນຊີທົ່ວໄປ

2

(2-0-0)

700PY101

ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ

2

(2-0-0)

S00PO101

ການເມືອງ

2

(2-0-0)

 

ເຄມີ

3

(2-2-0)

ລວມ

21

(15-4-7) 

 

 

ປີທີ2, ພາກຮຽນທີ 1

ໜ່ວຍກິດ

ບຍ/ປບ/ຝຫ

382MA211

ຄະນິດສາດ 3

3

(2-0-2)

382EE211

ພາສາອັງກິດສຳລັບວິສະວະກຳ

2

(0-4-0)

381CP221

ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ 2

3

(2-2-0)

382DL211

ການອອກແບບວົງຈອນດິຈິຕອນແລະໂລຊິກ

3

(2-2-0)

382mi211

ການວັດແທກ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກໄຟຟ້າ

3

(2-2-0)

382DC211

ການສື່ສານຂໍ້ມູນ

3

(3-0-0)

381MS321

ລະບົບສື່ປະສົມ ແລະ ການໃຊ້ງານ

3

(2-2-0)

O00ND201

ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

1

(0-3-2)

ລວມ

21

(18-11-2)