ຮູບພາບບັນຍາກາດພິທີປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບລາງວັນຮອນດາສຳລັບນັກວິທະຍາສາດ ແລະ

ວິສະວະກອນໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ຂອງວັນທີ 15 ມິຖູນາ 2020