ຮູບພາບບັນຍາກາດ ພິທີຮັບສະມາຊິກກຳບານໃໝ່ ສົກຮຽນປີ 2019-2020 ຂອງພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ