ພິທີປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນວັນທີ24/8ຂອງນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີພາກວິຊາວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີແລະເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກສຶກສາ 2019-2020 ຮູບພາບເພີ່ມເຕີມ: https://drive.google.com/drive/folders/1UUj6MxBIPICtXuTHBM0hGwzMpIUrWWEO?usp=sharing