ແຈ້ງການເລື່ອນການປິດຮັບຟອມສະໜັກ ແລະ ການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທໄອທີປະຈໍາປີ 2022 

ມື້ປິດຮັບຟອມ: 25/7/2022 ແລະ ມື້ສອບເສັງ: 28/7/2022 

 

ລາຍລະອຽດຫຼັກສູດວິສະວະກໍາຄອມພີວເຕີ ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍລະອຽດຫຼັກສູດເຄືອຂ່າຍຄອມພີວເຕີ ເຂົ້າເບິ່ງ

 


ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານເພື່ອສະໝັກໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

1  ໃບແຈ້ງການ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
2  ແບບຟອມສະໝັກ (PDF) ດາວໂຫຼດເອກະສານ
3  ແບບຟອມສະໝັກ (Ms word) ດາວໂຫຼດເອກະສານ
4  ແຜ່ນພັບໂປສເຕີ ດາວໂຫຼດເອກະສານ