ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ວິສະວະກຳສາດສາຂາລະບົບເຄືອຂ່າຍພິວເຕີ

Master of Engineering Program in Networking

1. ຊື່ຫຼັກສູດ

     ພາສາລາວ:     ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິສະວະກຳສາດ

     ສາຂາ:          ລະບົບເຄືອຂ່າຍພິວເຕີ

     ພາສາອັງກິດ:    Master of Engineering program in Networking

2. ຊື່ປະກາດສະນີຍະບັດ

     ພາສາລາວ:    ປະລິນຍາໂທ ວິສະວະກຳສາດ ສາຂາລະບົບເຄືອຂ່າຍພິວເຕີ

     ພາສາອັງກິດ:    Master of Engineering (in Networking)

3. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

   ຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນໃຊ້ເວລາຮຽນ 2 ປີເຕັມ ຫຼື 4 ພາກຮຽນ, ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 3 ປີ ຫຼື 6ພາກຮຽນ.

4. ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ

   4.1 ການກຳນົດໝວດວິຊາແລະລາຍວິຊາໃນແຕ່ລະໝວດ

  1. ໝວດວິຊາບັງຄັບ                                                         31 ໜ່ວຍກິດ
  2. ໝວດວິຊາເລືອກ                                                          4   ໜ່ວຍກິດ
  3. ໝວດວິຊາ ຮຽນບົດຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍຕົນເອງ                               13   ໜ່ວຍກິດ

                                                                                 ລວມ 48 ໜ່ວຍກິດ

4.2 ລາຍວິຊາແຕ່ລະໝວດ

    1.ໝວດວິຊາບັງຄັບ

ລ/ດ

     ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

1

      380LW111

   ເຄືອຂ່າຍ LAN ແລະ WAN I

     5(1-12-0)

2

     380LW112

   ເຄືອຂ່າຍ LAN ແລະ WAN II

     5(1-12-0)

3

     380SA113

   ການຈັດການເຊີບເວີ ແລະ ການບໍລິຫານໂຄງການ

   12(3-27-0)

4

     380SQ114

   ພື້ນຖານພາສາSQL

     2(1-3-0)

5

     380IS115

   ຄວາມປອດໄພໃນລະບົບໄອທີ

     2(1-3-0)

6

     380TD116

   ເຕັກນິກການຂຽນບົດລາຍງານ 1 (ພາສາອັງກິດ)

 2(2-0-0)

7

     380LW211

   ເຄືອຂ່າຍ LAN ແລະ WAN III

     3(1-6-0)

8

     380VT212

   ເວີຈວນລາຍເຊຊັນ(Virtualization)

     3(1-6-0)

9

     380CC213

   ສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າແບບ Could Computing

   2(1-3-0)  

10

     380TD214

   ເຕັກນິກການຂຽນບົດລາຍງານ 2 (ພາສາອັງກິດ)

 2(2-0-0)

11

     380EM215

   ການບໍລິຫານກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ

 2(1-3-0)

  2. ໝວດວິຊາເລືອກ

ລ/ດ

     ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

1

     380DAXXX

  ການບໍລິຫານລະບົບຖານຂໍ້ມູນ 1

     2(1-3-0)

2

     380DAXXX

  ການບໍລິຫານລະບົບຖານຂໍ້ມູນ 2

     2(1-3-0)

3

     380LNXXX

  ພື້ນຖານການນຳໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການລິນຸກ

2(1-3-0)

4

     380BMXXX

  ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງການຈັດການການບໍລິຫານບໍລິສັດ  ແລະ ລັກສະນະຂອງທຸລະກິດ

2(1-3-0)

 3. ໝວດວິຊາ ຮຽນບົດຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍຕົນເອງ

ລ/ດ

     ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

1

     380FW131

  ວຽກລົງເລິກຕົວຈີງສຳລັບວິສາວະກອນເຄືອຂ່າຍ 1

   2(0-0-12)

2

     380FW232

  ວຽກລົງເລິກຕົວຈີງສຳລັບວິສາວະກອນເຄືອຂ່າຍ 2

1(0-0-6)

3

     380RW233

   ການຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

     10(0-0-40)

  4.3  ແຜນການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ລະພາກຮຽນ                               

ປີທີ

ພາກຮຽນທີ

     ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

     380SQ114

  ພື້ນຖານພາສາSQL

     2(1-3-0)

     380IS115

  ຄວາມປອດໄພໃນລະບົບໄອທີ

     2(1-3-0)

     380LW111

  ເຄືອຂ່າຍ LAN ແລະ WAN I

   5(1-12-0)

     380SA113

  ການຈັດການເຊີບເວີ ແລະ ການບໍລິຫານໂຄງການ

   12(3-27-0)

ລວມໜ່ວຍກິດ

12(3-27-0)

 
 

ປີທີ

ພາກຮຽນທີ 2

     ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

     380XXXXX

  ວິຊາເລືອກ

     2(1-3-0)

     380LW112

  ເຄືອຂ່າຍ LAN ແລະ WAN II

     5(1-12-0)

     380FW131

  ວຽກລົງເລິກຕົວຈີງສຳລັບວິສາວະກອນເຄືອຂ່າຍ 1

   2(0-0-12)

     380TD116

  ເຕັກນິກການຂຽນບົດລາຍງານ 1 (ພາສາອັງກິດ)

 2(2-0-0)

ລວມໜ່ວຍກິດ

11(4-15-12)

 
 

ປີທີ 2

ພາກຮຽນທີ 1

     ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

     380LW211

   ເຄືອຂ່າຍ LAN ແລະ WAN III

     3(1-6-0)

     380XXXXX

   ວິຊາເລືອກ

     2(1-3-0)

     380CC213

 ສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າແບບ Could Computing

   2(1-3-0)  

   380FW232

  ວຽກລົງເລິກຕົວຈີງສຳລັບວິສາວະກອນເຄືອຂ່າຍ 2

1(0-0-6)

     380TD214

  ເຕັກນິກການຂຽນບົດລາຍງານ 2 (ພາສາອັງກິດ)

 2(2-0-0)

     380EM215

  ການບໍລິຫານກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ

   2(1-3-0)

ລວມໜ່ວຍກິດ

12(6-15-6)

 
 

ປີທີ 2

ພາກຮຽນທີ 2

     ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

     380RW233

  ການຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

     10(0-0-40)

     380VT212

  ເວີຈວນລາຍເຊຊັນ(Virtualization)

     3(1-6-0)

ລວມໜ່ວຍກິດ

   13(1-6-40)