ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດສາຂາວິສະວະກຳຊອບແວ

Master of Engineering Program in Software Engineering

1. ຊື່ຫຼັກສູດ

     ພາສາລາວ:     ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິສະວະກຳສາດ

     ສາຂາ:          ວິສາວະກຳຊອບແວ

     ພາສາອັງກິດ:    Master of Engineeringprogram in Software Engineering

2. ຊື່ປະກາດສະນີຍະບັດ

     ພາສາລາວ:    ປະລິນຍາໂທ ວິສະວະກຳສາດ      ສາຂາວິສາວະກຳຊອບແວ

     ພາສາອັງກິດ:    Master of Engineering in Software Engineering

3. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

   ຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນໃຊ້ເວລາຮຽນ 2 ປີເຕັມ ຫຼື 4 ພາກຮຽນ, ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 3 ປີ ຫຼື 6ພາກຮຽນ

4. ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ

   4.1 ການກຳນົດໝວດວິຊາແລະລາຍວິຊາໃນແຕ່ລະໝວດ

  1. ໝວດວິຊາບັງຄັບ                                                         32 ໜ່ວຍກິດ
  2. ໝວດວິຊາເລືອກ                                                          4   ໜ່ວຍກິດ
  3. ໝວດວິຊາ ຮຽນບົດຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍຕົນເອງ                               13   ໜ່ວຍກິດ

                                                                                 ລວມ49ໜ່ວຍກິດ   

   4.2 ລາຍວິຊາແຕ່ລະໝວດ

  1. ໝວດວິຊາບັງຄັບ

ລ/ດ

     ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

1

     380SD111

  ແນວທາງການດຳເນີນງານທາງຊອບແວແບບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ      ການດຳເນີນງານແບບເປັນທີມ

2(2-0-0)

2

     380LA112

  ການພັດທະນາເວັບໄຊ ໂດຍໃຊ້ LAMP

5(1-12-0)

3

     380JV113

  ພາສາ Java 1

3(1-6-0)

4

     380SQ114

  ພື້ນຖານພາສາSQL

2(1-3-0)

5

     380IS115

  ຄວາມປອດໄພໃນລະບົບໄອທີ

2(1-3-0)

6

     380TD116

  ເຕັກນິກການຂຽນບົດລາຍງານ 1 (ພາສາອັງກິດ)

2(2-0-0)

7

     380SP211

  ເຕັກນິກການພັດທະນາຊອບແວ ແລະ ການຈັດການໂຄງການ

3(2-3-0)

8

     380JV212

  ພາສາ Java II

3(1-6-0)

9

     380CC213

  ສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າແບບ Could Computing

2(1-3-0)

10

     380TD214

  ເຕັກນິກການຂຽນບົດລາຍງານ 2 (ພາສາອັງກິດ)

2(2-0-0)

11

     380EM215

  ການບໍລິຫານກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ     

2(1-3-0)

12

     380JV216

  ພາສາ Java III

3(2-3-0)

2. ໝວດວິຊາເລືອກ

ລ/ດ

     ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

1

380DAXXX

  ການບໍລິຫານລະບົບຖານຂໍ້ມູນ 1

2(1-3-0)

2

   380DAXXX

  ການບໍລິຫານລະບົບຖານຂໍ້ມູນ 2

2(1-3-0)

3

   380LNXXX

  ພື້ນຖານການນຳໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການລິນຸກ

2(1-3-0)

4

   380BMXXX

  ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງການຈັດການການບໍລິຫານບໍລິສັດ ແລະ ລັກສະນະຂອງທຸລະກິດ

2(1-3-0)

3. ໝວດວິຊາ ຮຽນບົດຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍຕົນເອງ

ລ/ດ

     ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

1

     380FW131

  ວຽກລົງເລິກຕົວຈີງສຳລັບວິສາວະກອນຊອບແວ 1

   2(0-0-12)

2

     380FW232

  ວຽກລົງເລິກຕົວຈີງສຳລັບວິສາວະກອນຊອບແວ 2

1(0-0-6)

3

     380RW233

  ການຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

     10(0-0-40)

 

4.3  ແຜນການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະປີແຕ່ລະພາກຮຽນ                                

ປີທີ

ພາກຮຽນທີ

     ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

     380SD111

 ແນວທາງການດຳເນີນງານທາງຊອບແວແບບສ່ວນ   ບຸກຄົນ ແລະ ການດຳເນີນງານແບບເປັນທີມ

     2(2-0-0)

     380SQ114

  ພື້ນຖານພາສາSQL

     2(1-3-0)

     380LA112

  ການພັດທະນາເວັບໄຊ ໂດຍໃຊ້ LAMP

   5(1-12-0)

     380IS115

  ຄວາມປອດໄພໃນລະບົບໄອທີ

   2(1-3-0)

ລວມໜ່ວຍກິດ

11(5-18-0)

 

ປີທີ

ພາກຮຽນທີ2

     ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

     380JV113

  ພາສາ Java 1

     3(1-6-0)

   380DAXXX

  ວິຊາເລືອກ

     2(1-3-0)

     380FW131

  ວຽກລົງເລິກຕົວຈີງສຳລັບວິສາວະກອນຊອບແວ 1

   2(0-0-12)

     380TD116

  ເຕັກນິກການຂຽນບົດລາຍງານ 1 (ພາສາອັງກິດ)

   2(2-0-0)

ລວມໜ່ວຍກິດ

9(4-9-12)

 

ປີທີ 2

ພາກຮຽນທີ1

     ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

     380SP211

  ເຕັກນິກການພັດທະນາຊອບແວ ແລະ ການຈັດການໂຄງການ

3(2-3-0)

     380DAXXX

  ການບໍລິຫານລະບົບຖານຂໍ້ມູນ 2

2(1-3-0)

     380CC213

  ສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າແບບ Could Computing

3(1-6-0)

     380JV212

  ພາສາ Java II

2(1-3-0)

   380FW232

  ວຽກລົງເລິກຕົວຈີງສຳລັບວິສາວະກອນເຄືອຂ່າຍ 2

1(0-0-6)

     380TD214

  ເຕັກນິກການຂຽນບົດລາຍງານ 2 (ພາສາອັງກິດ)

2(2-0-0)

     380EM215

  ການບໍລິຫານກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ

2(1-3-0)

ລວມໜ່ວຍກິດ

15(8-18-6)

 

ປີທີ 2

ພາກຮຽນທີ2

     ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

     380RW233

  ການຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

10(0-0-40)

     380JV216

  ພາສາ Java III

3(2-3-0)

ລວມໜ່ວຍກິດ

13(2-3-40)