ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດສາຂາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 

1. ຊື່ຫຼັກສູດ

     ພາສາລາວ:     ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດ

     ສາຂາ:          ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ

     ພາສາອັງກິດ:   Bachelor of Engineering (in Computer)

2. ຊື່ປະກາດສະນີຍະບັດ

     ພາສາລາວ:     ປະກາສະນີຍະບັດປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດ

     ສາຂາ:          ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ

     ພາສາອັງກິດ:   Bachelor of Engineering (in Computer)

3. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

     ການສຶກສາໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີມີໄລຍະການສຶກສາ 4 ປີຫຼື 8 ພາກຮຽນແລະກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ແກ່ຍາວເວລາປະຕິບັດຫຼັກສູດສູງສຸດບໍ່ເກີນ 6 ປີຫຼື 12 ພາກຮຽນ.

4. ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ

   4.1 ການກຳນົດໝວດວິຊາແລະລາຍວິຊາໃນແຕ່ລະໝວດ

  1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ                                                           19 ໜ່ວຍກິດ
  2. ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ                                                   40 ໜ່ວຍກິດ
  3. ໝວດວິຊາສະເພາະ                                                                78 ໜ່ວຍກິດ
  4. ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນວິທະຍານິພົນ                                                    ໜ່ວຍກິດ
  5. ໝວດວິຊາເລືອກ                                                                    4  ໜ່ວຍກິດ
  6. ການຝຶກງານອຸດສາຫະກຳ                                                          2  ໜ່ວຍກິດ

                                                                                 ລວມ 149  ໜ່ວຍກິດ   

   4.2 ແຜນການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະປີແຕ່ລະພາກຮຽນ                                

ປີທີ1, ພາກຮຽນທີ 1 

ໜ່ວຍກິດ

ບຍ/ປບ/ຝຫ

S00LS101

ລາວສຶກສາ 1

2

(2-0-0)

620EL101

ພາສາຕ່າງປະເທດ 1

2

(0-0-4)

381HS121

ເຕັກໂນໂລຊີຮາດແວແລະຊອບແວ

3

(2-2-0)

381MA101

ຄະນິດສາດ 1

2

(1-0-3)

381PH101

ຟິຊິກສາດ

3

(2-2-0)

381GA111

ບັນຊີທົ່ວໄປ

2

(2-0-0)

700PY101

ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ

2

(2-0-0)

S00PO101

ການເມືອງ

2

(2-0-0)

 

ເຄມີ

3

(2-2-0)

ລວມ

21

(15-4-7)

 

 

ປີທີ1, ພາກຮຽນທີ 2 

ໜ່ວຍກິດ

ບຍ/ປບ/ຝຫ

382PC111

ພື້ນຖານລະບົບສື່ສານ 

3

(3-0-0)

620EL102

ພາສາຕ່າງປະເທດ 2

2

(0-0-4)

382MA102

ຄະນິດສາດ 2

2

(1-0-2)

400EV111

ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ

1

(1-0-0)

382FE111

ພື້ນຖານເອເລັກໂຕຣນິກ

3

(3-0-0)

382WT111

ເຕັກໂນໂລຊີເວັບ

3

(2-2-0)

900LS101

ລາວສຶກສາ 2

2

(2-0-0)

382CP211

ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ 1

3

(2-2-0)

ລວມ

19

(14-4-6)

 

 

ປີທີ2, ພາກຮຽນທີ 1

ໜ່ວຍກິດ

ບຍ/ປບ/ຝຫ

381EE211

ພາສາອັງກິດສຳລັບວິສະວະກຳ

2

(0-4-0)

381CT111

ທິດສະດີວົງຈອນໄຟຟ້າ 1

3

(3-0-0)

382MA211

ຄະນິດສາດ 3

3

(2-0-2)

381EL211

ການທົດລອງທາງວິສະວະກຳ 1

2

(0-4-0)

381DL211

ການອອກແບບວົງຈອນດິຈິຕອນແລະໂລຊິກ

3

(3-0-0)

381EM111

ວັດສະດຸວິສະວະກຳ

2

(2-0-0)

381EE211

ວິສະວະກຳອີເລັກໂຕຣນິກ

3

(3-0-0)

381ED111

ແຕ້ມແບບວິສະວະກຳ

2

(1-02)

381CP221

ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ 2

3

(2-2-0)

ລວມ

23

(16-12-0)

 

 

ປີທີ2, ພາກຮຽນທີ 2

ໜ່ວຍກິດ

ບຍ/ປບ/ຝຫ

381AD221

ການອອກແບບວົງຈອນດິຈິຕອນຂັ້ນສູງ

3

(3-0-0)

381DC221

ການສື່ສານຂໍ້ມູນ

3

(3-0-0)

381IL221

ລີນຸກເບື້ອງຕົ້ນ

3

(2-2-0)

381MA211

ຄະນິດສາດສຳລັບຄອມພິວເຕີ

3

(2-0-2)

381EL221

ການທົດລອງທາງວິສະວະກຳ 2

2

(0-4-0)

381MI211

ການວັດແທກແລະເຄື່ອງວັດແທກໄຟຟ້າ

3

(2-2-0)

O00ND201

ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

1

(0-3-0)

381DS321

ໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນແລະອັນກໍຣິດທຶມ

3

(3-0-0)

ລວມ

21

(16-11-0)

 

 

ປີທີ3, ພາກຮຽນທີ 1

ໜ່ວຍກິດ

ບຍ/ປບ/ຝຫ

381MC321

ໄມໂຄຣໂປຣເຊັດເຊີ້ແລະໄມໂຄຣຄອມພິວເຕີ້

3

(3-0-0)

381ML321

ການທົດລອງໄມໂຄຣໂປຣເຊັດເຊີ້

1

(0-0-2)

381SD321

ການວິເຄາະແລະອອກແບບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

3

(3-0-0)

381CA321

ສະຖາປັດຕະຍາກຳຄອມພິວເຕີ

3

(3-0-0)

381OP321

ອອບເຈັກອໍເລັນເຕັດໂປຣແກຣມມິ້ງ

3

(2-2-0)

381CN211

ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ້

3

(2-2-0)

381DP321

ການປະມວນສັນຍານດິຈິຕອນ

2

(2-2-0)

ລວມ

19

(18-0-2)

 

 

ປີທີ3, ພາກຮຽນທີ 2

ໜ່ວຍກິດ

ບຍ/ປບ/ຝຫ

381MI321

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄມໂຄຣໂປຣເຊັດເຊີ້

3

(3-0-0)

3810S321

ລະບົບປະຕິບັດການ

3

(3-0-0)

381CE321

ວິສະວະກຳຄວບຄຸມລະບົບ

2

(2-0-0)

381DB321

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

3

(3-0-0)

381SA321

ການບໍລິຫານເຊີເວີ

3

(2-2-0)

381IS321

ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ

3

(3-0-0)

381ES311

ສຳມະນາວິສະວະກຳ

1

(0-2-0)

ລວມ

18

(17-2-0)

 

 

ປີທີ4ພາກຮຽນທີ 1

ໜ່ວຍກິດ

ບຍ/ປບ/ຝຫ

381WP421

ເວັບໂປຣແກຣມມິ້ງ

3

(2-2-0)

381PA421

ໂປຣແກຣມມິ້ງສຳລັບສ້າງໂປຣແກຣມໃຊ້ງານ

3

(2-2-0)

381DB421

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ 2

3

(3-0-0)

381XX421

ວິຊາເລືອກຕາມສາຍວິຊາສະເພາະ

3

(3-0-0)

381PJ421

ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນວິທະຍານິພົນ

3

(0-6-0)

381IP421

ການຝຶກງານອຸດສາຫະກຳ

2

(0-240-0)

ລວມ

17

(14-246-0)

 

 

ປີທີ4ພາກຮຽນທີ 2

ໜ່ວຍກິດ

ບຍ/ປບ/ຝຫ

381XXX15

ວິຊາເລືອກ (ການເປັນຜູ້ປະກອບການ)

2

(2-0-0)

381XXX15

ວິຊາເລືອກ

2

(2-0-0)

381EP411

ພາສາອັງກິດສະເພາະດ້ານ

2

(0-4-0)

381MN111

ການຄຸ້ມຄອງວິສະວະກຳ

2

(2-0-0)

381PJ432

ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນວິທະຍານິພົນ

3

(0-6-0)

ລວມ

11

(6-10-0)