ໂຄງການ Factori4.0

 

ໂຄງການ Factori4.0 ສະໜັບສະໜູນໂດຍ Erasmus ເປັນໂຄງການສ້າງຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ກ່ຽວກັບ ລະບົບຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ ໃນອຸດສະຫະກຳ  ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບ ອົງກອນ ແລະ ໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ການຮວ່ມມືກັບ ພາກ ອຸດສະຫະກຳ

 

Introduction

         nowadays in EUROPE, automation is reshaping the manufacturing tools to decrease the product cost within environmental objective guidelines, customized production and valuable improvement of work conditions. at opposite side, in least developed countries of ASIA the labor market has mostly found employment in farming and manufacturing is still using low-cost manpower with poor qualification profile. for these ASIAN countries, the industrial structure of the economy is still at its beginning and is facing many challenges with their education system. one of them is the lack of expert education with corresponding skills to work on new technology of automation in processing and manufacturing system. it is usual in the corresponding factories to find foreigners holding high qualified job profile as universities have not yet incorporated dedicated lab to provide the right skills to their students.

        ASEAN FACTORI 4.0 project propose to contribute to this challenge by the design of a set of industrial automation labs with a corresponding staff training program to initiate the foundation of center of excellence in automation. in each institution, different kinds of pedagogical process will be implemented and tested to create a network of competencies among our partner countries following their local needs and to permit cross learning approach during the project. through the industry 4.0 roadmap, the project is the first step to educate students to prepare a future generation of qualified workers able to implement advanced manufacturing and processing machinery.

For more Information Please visit : https://sites.google.com/fe-nuol.edu.la/nuol-factori-4-0/home?authuser=0