ເດືອນມີນາ 13, 2024

ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ວິທະຍາເຂດ: ວິທະຍາເຂດໂສກປ່າຫຼວງ
ຫົວໜ້າພາກວິຊາ: ຮສ ປທ ທາ ບຸນທັນ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່: Mobile: (856)-20-5938276
ອີເມວ: [email protected]

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ພະແນກວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ໄອທີ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຝຶກອົບຮົມນັກຮຽນ ແລະ ວິສະວະກອນທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດໃນດ້ານວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ນອກຈາກໜ້າທີ່ການສອນແລ້ວ, ກົມຍັງໄດ້ດຳເນີນການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງຂະໜານ, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການນຳໃຊ້ຈຸລະພາກ.

ໂຄງການວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີເນັ້ນຫນັກໃສ່ການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນລະບົບວິສະວະກໍາ, ແລະການໂຕ້ຕອບຂອງຄອມພິວເຕີກັບລະບົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມັນມີຈຸດປະສົງສໍາລັບຜູ້ທີ່ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ, ວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ, ຊອບແວ.

ວິສະວະກໍາ, ວິສະວະກໍາຊອບແວ, ຫຼືວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວປະກອບມີ spectrum ຂອງວິຊາແລະປະສົບການຫ້ອງທົດລອງພິເສດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມເລິກຂອງວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ electives ດ້ານວິຊາການ.ໂຄງການລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ້າງຂຶ້ນຕາມຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃນສະມາຄົມວິທະຍາສາດນໍາໃຊ້ໃນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະສະຫນອງຂົງເຂດໃຫມ່ຂອງການສຶກສາ. ທາງເລືອກຕ່າງໆແມ່ນມີຢູ່ໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄອມພິວເຕີ, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງ, ແລະຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີແລະການຮັບປະກັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສໍາຄັນຂອງນັກຮຽນສໍາລັບໂຄງການນີ້ປະກອບມີການສື່ສານທີ່ສໍາຄັນແລະທັກສະທາງທຸລະກິດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດໃນອາຊີບອຸດສາຫະກໍາ.ພະແນກດັ່ງກ່າວສະເຫນີໃຫ້ປະລິນຍາຕີລະດັບປະລິນຍາຕີ 4 ປີປະກອບດ້ວຍ 149 ໜ່ວຍກິດ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີລະດັບປະລິນຍາຕີ. ສອງປີທໍາອິດແມ່ນປະກອບດ້ວຍຫຼັກສູດວິທະຍາສາດແລະວິສະວະກໍາພື້ນຖານ. ວິຊາຫຼັກແມ່ນສຸມໃສ່ໃນສອງປີສຸດທ້າຍ. ໃນປີສຸດທ້າຍ, ໂຄງການອາວຸໂສ 6 ສິນເຊື່ອຈະຖືກປະຕິບັດ. ນັກສຶກສາຍັງຕ້ອງຊອກຫາປະສົບການຈາກການຝຶກອົບຮົມອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບໄລຍະເວລາທັງຫມົດຢ່າງຫນ້ອຍ 4 ອາທິດ.

ວິໄສທັດ

(ກໍາລັງອັບເດດ)

ພາລະບົດບາດ

(ກໍາລັງອັບເດດ)

ໜ້າທີ່

(ກໍາລັງອັບເດດ)

ບຸກຄະລາກອນ

(ກໍາລັງອັບເດດ)

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

(ກໍາລັງອັບເດດ)

ການສຶກສາ-ຫຼັກສູດ

+ ລະດັບປະລິນຍາຕີ:

  • ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດສາຂາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ( Computer engineering )

1. ຊື່ຫຼັກສູດ

ພາສາລາວ:     ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດ

ສາຂາ:          ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ

ພາສາອັງກິດ:   Bachelor of Engineering (in Computer)

2. ຊື່ປະກາດສະນີຍະບັດ

ພາສາລາວ:     ປະກາສະນີຍະບັດປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດ

ສາຂາ:          ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ

ພາສາອັງກິດ:   Bachelor of Engineering (in Computer)

3. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

ການສຶກສາໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີມີໄລຍະການສຶກສາ 4 ປີຫຼື 8 ພາກຮຽນແລະກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ແກ່ຍາວເວລາປະຕິບັດຫຼັກສູດສູງສຸດບໍ່ເກີນ 6 ປີຫຼື 12 ພາກຮຽນ.

4. ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ

4.1 ການກຳນົດໝວດວິຊາແລະລາຍວິຊາໃນແຕ່ລະໝວດ

  1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ                     19 ໜ່ວຍກິດ
  2. ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ             40 ໜ່ວຍກິດ
  3. ໝວດວິຊາສະເພາະ                              78 ໜ່ວຍກິດ
  4. ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນວິທະຍານິພົນ             6 ໜ່ວຍກິດ
  5. ໝວດວິຊາເລືອກ                                  4  ໜ່ວຍກິດ
  6. ການຝຶກງານອຸດສາຫະກຳ                        2  ໜ່ວຍກິດ

                                                               ລວມ 149  ໜ່ວຍກິດ

4.2 ແຜນການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ລະພາກຮຽນ

ປີທີ1 , ພາກຮຽນທີ 1ໜ່ວຍກິດບຍ/ປບ/ຝຫ
S00LS101ລາວສຶກສາ 12(2-0-0)
620EL101ພາສາຕ່າງປະເທດ 12(0-0-4)
381HS121ເຕັກໂນໂລຊີຮາດແວ ແລະ ຊອບແວ3(2-2-0)
381MA101ຄະນິດສາດ 12(1-0-3)
381PH101ຟິຊິກສາດ3(2-2-0)
381GA111ບັນຊີທົ່ວໄປ2(2-0-0)
700PY101ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ2(2-0-0)
S00PO101ການເມືອງ2(2-0-0)
ເຄມີ3(2-2-0)
                                            ລວມ                                                 21                    (15-4-7)
ປີທີ1 , ພາກຮຽນທີ 2ໜ່ວຍກິດບຍ/ປບ/ຝຫ
382PC111ພື້ນຖານລະບົບສື່ສານ 2(3-0-0)
620EL102ພາສາຕ່າງປະເທດ 22(0-0-4)
382MA102ຄະນິດສາດ 23(1-0-2)
400EV111ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ2(1-0-0)
382FE111ພື້ນຖານເອເລັກໂຕຣນິກ3(3-0-0)
382WT111ເຕັກໂນໂລຊີເວັບ2(2-2-0)
900LS101ລາວສຶກສາ 22(2-0-0)
382CP211ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ 12(2-2-0)
                                            ລວມ                                                 19                    (14-4-6)
ປີທີ2, ພາກຮຽນທີ 1ໜ່ວຍກິດບຍ/ປບ/ຝຫ
381EE211ພາສາອັງກິດສຳລັບວິສະວະກຳ2(0-4-0)
381CT111ທິດສະດີວົງຈອນໄຟຟ້າ 13(3-0-0)
382MA211ຄະນິດສາດ 33(2-0-2)
381EL211ການທົດລອງທາງວິສະວະກຳ 12(0-4-0)
381DL211ການອອກແບບວົງຈອນດິຈິຕອນແລະໂລຊິກ3(3-0-0)
381EM111ວັດສະດຸວິສະວະກຳ2(2-0-0)
381EE211ວິສະວະກຳອີເລັກໂຕຣນິກ3(3-0-0)
381ED111ແຕ້ມແບບວິສະວະກຳ2(1-0-2)
381CP221ແຕ້ມແບບວິສະວະກຳ3(2-2-0)
                                            ລວມ                                                 19                   (16-12-0)
ປີທີ2, ພາກຮຽນທີ 2ໜ່ວຍກິດບຍ/ປບ/ຝຫ
381AD221ການອອກແບບວົງຈອນດິຈິຕອນຂັ້ນສູງ3(3-0-0)
381DC221ການສື່ສານຂໍ້ມູນ3(3-0-0)
381IL221ລີນຸກເບື້ອງຕົ້ນ3(2-2-0)
381MA211ຄະນິດສາດສຳລັບຄອມພິວເຕີ3(2-0-2)
381EL221ການທົດລອງທາງວິສະວະກຳ 22(0-4-0)
381MI211ການວັດແທກແລະເຄື່ອງວັດແທກໄຟຟ້າ3(2-2-0)
O00ND201ປ້ອງກັນຊາດ – ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ1(0-3-0)
381DS321ໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນແລະອັນກໍຣິດທຶມ3(3-0-0)
                                            ລວມ                                                 21                   (16-11-0)
ປີທີ3, ພາກຮຽນທີ 1ໜ່ວຍກິດບຍ/ປບ/ຝຫ
381MC321ໄມໂຄຣໂປຣເຊັດເຊີ້ແລະໄມໂຄຣຄອມພິວເຕີ້3(3-0-0)
381ML321ການທົດລອງໄມໂຄຣໂປຣເຊັດເຊີ້1(0-0-2)
381SD321ການວິເຄາະແລະອອກແບບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ3(3-0-0)
381CA321ສະຖາປັດຕະຍາກຳຄອມພິວເຕີ3(3-0-0)
381OP321ອອບເຈັກອໍເລັນເຕັດໂປຣແກຣມມິ້ງ3(2-2-0)
381CN211ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ້3(2-2-0)
381DP321ການປະມວນສັນຍານດິຈິຕອນ2(2-2-0)
                                            ລວມ                                                 21                   (16-11-0)
ປີທີ3, ພາກຮຽນທີ 2ໜ່ວຍກິດບຍ/ປບ/ຝຫ
381MI321ການເຊື່ອມຕໍ່ໄມໂຄຣໂປຣເຊັດເຊີ້3(3-0-0)
3810S321ລະບົບປະຕິບັດການ3(3-0-0)
381CE321ວິສະວະກຳຄວບຄຸມລະບົບ2(2-0-0)
381DB321ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ3(3-0-0)
381SA321ການບໍລິຫານເຊີເວີ3(2-2-0)
381IS321ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ3(3-0-0)
381ES311ສຳມະນາວິສະວະກຳ1(0-2-0)
                                            ລວມ                                                 18                  (17-2-0)
ປີທີ4, ພາກຮຽນທີ 1ໜ່ວຍກິດບຍ/ປບ/ຝຫ
381WP421ເວັບໂປຣແກຣມມິ້ງ3(2-2-0)
381PA421ໂປຣແກຣມມິ້ງສຳລັບສ້າງໂປຣແກຣມໃຊ້ງານ3(2-2-0)
381DB421ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ 23(3-0-0)
381XX421ວິຊາເລືອກຕາມສາຍວິຊາສະເພາະ3(3-0-0)
381PJ421ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນວິທະຍານິພົນ3(0-6-0)
381IP421ການຝຶກງານອຸດສາຫະກຳ2
                                            ລວມ                                                 17                  (14-246-0)
ປີທີ4, ພາກຮຽນທີ 2ໜ່ວຍກິດບຍ/ປບ/ຝຫ
381XXX15ວິຊາເລືອກ (ການເປັນຜູ້ປະກອບການ)2(2-0-0)
381XXX15ວິຊາເລືອກ2(2-0-0)
381EP411ພາສາອັງກິດສະເພາະດ້ານ2(0-4-0)
381MN111ການຄຸ້ມຄອງວິສະວະກຳ2(2-0-0)
381PJ432ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນວິທະຍານິພົນ3(0-6-0)
                                            ລວມ                                                 11                    (6-10-0)
  • ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດສາຂາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( Information technology )

1. ຊື່ຫຼັກສູດ

ພາສາລາວ:     ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດ

ສາຂາ:          ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ພາສາອັງກິດ:   Bachelor of Engineering (in Information Technology)

2. ຊື່ປະກາດສະນີຍະບັດ

ພາສາລາວ:     ປະກາສະນີຍະບັດປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດ

ສາຂາ:          ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ພາສາອັງກິດ:   Bachelor of Engineering (in Information Technology)

3. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

ການສຶກສາໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານມີໄລຍະການສຶກສາ 4 ປີຫຼື 8 ພາກຮຽນແລະກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ແກ່ຍາວເວລາປະຕິບັດຫຼັກສູດສູງສຸດບໍ່ເກີນ 6 ປີຫຼື 12 ພາກຮຽນ.

4. ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ

4.1 ການກຳນົດໝວດວິຊາແລະລາຍວິຊາໃນແຕ່ລະໝວດ

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ                                                           19 ໜ່ວຍກິດ

ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ                                                   38 ໜ່ວຍກິດ

ໝວດວິຊາສະເພາະ                                                                80 ໜ່ວຍກິດ

ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນວິທະຍານິພົນ                                                    6 ໜ່ວຍກິດ

ໝວດວິຊາເລືອກ                                                                    4  ໜ່ວຍກິດ

ການຝຶກງານອຸດສາຫະກຳ                                                          2  ໜ່ວຍກິດ

                                                                                 ລວມ 149  ໜ່ວຍກິດ

4.2 ແຜນການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ລະພາກຮຽນ

ປີທີ1, ພາກຮຽນທີ 1ໜ່ວຍກິດບຍ/ປບ/ຝຫ
S00LS101ລາວສຶກສາ 12(2-0-0)
620EL101ພາສາຕ່າງປະເທດ 12(0-0-4)
381HS121ເຕັກໂນໂລຊີຮາດແວແລະຊອບແວ3(2-2-0)
381MA101ຄະນິດສາດ 12(1-0-3)
381PH101ຟິຊິກສາດ3(2-2-0)
381GA111ບັນຊີທົ່ວໄປ2(2-0-0)
700PY101ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ2(2-0-0)
S00PO101ການເມືອງ2(2-0-0)
ເຄມີ3(2-2-0)
                                            ລວມ                                                 21                    (15-4-7)
  • ລະດັບປະລິນຍາໂທ
  • Networking

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ວິສະວະກຳສາດສາຂາລະບົບເຄືອຂ່າຍພິວເຕີ

1. ຊື່ຫຼັກສູດ

ພາສາລາວ:     ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິສະວະກຳສາດ

ສາຂາ:          ລະບົບເຄືອຂ່າຍພິວເຕີ

ພາສາອັງກິດ:    Master of Engineering program in Networking

2. ຊື່ປະກາດສະນີຍະບັດ

ພາສາລາວ:    ປະລິນຍາໂທ ວິສະວະກຳສາດ ສາຂາລະບົບເຄືອຂ່າຍພິວເຕີ

ພາສາອັງກິດ:    Master of Engineering (in Networking)

3. ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

ຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນໃຊ້ເວລາຮຽນ 2 ປີເຕັມ ຫຼື 4 ພາກຮຽນ, ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 3 ປີ ຫຼື 6ພາກຮຽນ.

4. ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ

4.1 ການກຳນົດໝວດວິຊາແລະລາຍວິຊາໃນແຕ່ລະໝວດ

ໝວດວິຊາບັງຄັບ                                                         31 ໜ່ວຍກິດ

ໝວດວິຊາເລືອກ                                                          4   ໜ່ວຍກິດ

ໝວດວິຊາ ຮຽນບົດຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍຕົນເອງ                         13   ໜ່ວຍກິດ

                                                                   ລວມ     48 ໜ່ວຍກິດ

4.2 ລາຍວິຊາແຕ່ລະໝວດ

1.ໝວດວິຊາບັງຄັບ

ລ/ດລະຫັດວິຊາລາຍວິຊາໜ່ວຍກິດ
1380LW111ເຄືອຂ່າຍ LAN ແລະ WAN I5(1-12-0)
2380LW112ເຄືອຂ່າຍ LAN ແລະ WAN II5(1-12-0)
3380SA113ການຈັດການເຊີບເວີ ແລະ ການບໍລິຫານໂຄງການ12(3-27-0)
4380SQ114ພື້ນຖານພາສາSQL2(1-3-0)
5380IS115ຄວາມປອດໄພໃນລະບົບໄອທີ2(1-3-0)
6380TD116ເຕັກນິກການຂຽນບົດລາຍງານ 1 (ພາສາອັງກິດ)2(2-0-0)
7380LW211  ເຄືອຂ່າຍ LAN ແລະ WAN III3(1-6-0)
8380VT212ເວີຈວນລາຍເຊຊັນ(Virtualization)3(1-6-0)
9380CC213ສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າແບບ Could Computing2(1-3-0)
10380TD214ເຕັກນິກການຂຽນບົດລາຍງານ 2 (ພາສາອັງກິດ)2(2-0-0)
11380EM215ການບໍລິຫານກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ2(1-3-0)
                                            ລວມ                                                 21                    (15-4-7)