ເດືອນພຶດສະພາ 28, 2024

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

  1. ຫ້ອງທົດລອງ

ຫ້ອງທົດລອງຄະນະວິສະວະກໍາສາດ:

1.1 ຫ້ອງທົດລອງວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ & ເອເລັກໂຕຣນິກ

1.2 ຫ້ອງທົດລອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ

1.3 ຫ້ອງທົດລອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ

1.4 ຫ້ອງທົດລອງວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ

1.5 ຫ້ອງທົດລອງດິຈິຕອລ

1.6 ຫ້ອງທົດລອງວັດສະດຸຖະໜົນ

1.7 ຫ້ອງທົດລອງໄຮໂດຼລິກ

1.8 ຫ້ອງທົດລອງວັດສະດຸ

1.9ຫ້ອງທົດລອງພະລັງງານ

1.10ຫ້ອງທົດລອງເຄມີ

1.11 ຫ້ອງທົດລອງລະບົບຄວບຄຸມ

1.12 ຫ້ອງສອນການເຊື່ອມ

1.13 ຫ້ອງທົດລອງກົນຈັກຂອງດິນ

1.14 ຫ້ອງທົດລອງອຸປະກອນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

1.15 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ

1.16 ຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກ

1.17 ອາຄານຫ້ອງວິໄຈຂັ້ນສູງ