ເດືອນມີນາ 13, 2024

ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທັງໝົດ: ມີຜົນງານການວິໄຈຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າໃນຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ເຊີ່ງໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງບາງຫົວຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ການພັດທະນາລະບົບແຈ້ງເຕືອນອັກຄີໄພ ທີ່ສາມາດລະບຸສະຖານທີ່ເກີດເຫດເທິງແຜນທີ່ Google Maps/ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ 4G
  •  ການປ້ອງກັນ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ Covid-19 ໂດຍໃຊ້ລະບົບການຕິດຕາມທີ່ຢູ່ MAC ພາຍໃນອາຄານ ( ໂຄງການພິເສດສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຕ້ານ COVID-19 (SPRAC) ພາຍໃຕ້ໂຄງການຂອງ AUN/SEED-Net).
  • ໂຄງການ SPARK + IoT Cloud for Smart Agriculture@Vi- entiane ຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ, ປະເທດໄທ.
  • ການວິເຄາະຫາຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເກີດອຸປະຕິເຫດທາງຖະຫນົນ ຢູ່ໃນ ສປປ. ລາວ.
  • ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຈອດລົດແຄມທາງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາບ່ອນຈອດລົດທີ່ມີຢູ່ຢ່າງເຫມາະສົມ.
  • ການສຶກສາຜົນກະທົບຈາກການບັນທຸກນໍ້າຫນັກຂອງລົດບັນທຸກຫນັກ ຢູ່ໃນ ສປປ. ລາວ.
  • ໂຄງການສຶກສາລະບົບມາດຕະຖານ ຄຸນນະພາບການຂົນສົ່ງ ສິນຄ້າກະເສດ ແລະ ອາຫານດ້ວຍລົດບັນທຸກ.
  • ໂຄງການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍໂລຈດິສະຕິກດ້ານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງຖະຫນົນ ຮອງຮັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດຮອງຮັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ (GMS). 

ບໍ່ພົບຂໍ້ມູນ!